Sonucu Daralt
Etiketler
Fiyat Aralığı
Eser Sahibi
Sıralama : Göster :
Toplam 769 kayıt bulunmuştur Gösterilen 740-760 / Aktif Sayfa : 38
 %  30
Çağdaş Haricilik Düşüncesi
Bu çalışma, özellikle yetmişli yıllarda Mısır`a adını duyuran Tekfîr ve Hicret Örgütü`nün görüşlerini irdelemektedir. Örgütün Türkiye`de taraftarları bilinmemekle birlikte sahip oldukları fikirlerin zaman zaman değişik coğrafyalarda samimi ve fakat heyecanlı müslüman gençler arasında görülmesi ve bahsedilen fikirlerin dinî, sosyolojik, kültürel, siyasî, tarihî, psikolojik temellerinin yeterince tartışılmaması, bu çalışmanın Türkçe`ye çevrilmesini gerekli kılmıştır.
5.19 TL. 7.41 TL.
Tükendi
 %  30
İslam ve Modern Hukukta İşkence
İşkence, bizatihi bir suçtur. Duyulduğu anda insan kalbini burkan bir kavramdır. İnsanlara ve insani değerlere karşı işlenen menfur bir eylemdir. İşkence, insan şahsiyetini ve insani değerleri yok etmeye yönelik bir fiildir. Değeri büyük olduğu halde insan, işkence karşısında herhangi bir eşyadan farksızdır. İşkenceye daha çok bir yargılama ve suçlu bulma vasıtası olarak başvurulmaktadır. Özellikle cezai yargılamada itiraf sağlama amacıyla sanıklara işkence edildiği görülmektedir. Halbuki yargılamadan esa
6.48 TL. 9.26 TL.
Tükendi
 %  30
Bir Şehre Vardım
x
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Kır Çiçeklerinin Ağıtı
Yorulmuşum gün iplik iplik kah bu dağ kaf dağı yürümüşüm kah geçmişim çölleri bozbulanık rüzgar olup esmişim, savrulmuşum bir sağnak, bir yağmur ipil ipil inmişim yorulmamışım.
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Yeni Bir Sevda Süleymanı
Bir Güleç Yalnızlığın Bir geyik geçip gidiyor gözlerinden saçlarında boğuk sesli bir İstanbul taşıyorsun sonra en ıslak nisanlı kaldırımlarda arıyorsun çocukluğunu koşuyorsun koşuyorsun yüzün seçilmiyor sevincinden
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
İslam Düşüncesinde Bilgi Teorisi
Düşünce ancak bir bilgi üzerine yürütebileceğine göre bilginin diğer bütün konulardan önce ele alınması bir zaruretten doğmuştur denilebilir. Gerçek İslam düşüncesi olarak kabul ettiğimiz, imanın aklîleştirilmesi vazifesini üstlenmiş ve bunu da kendi sınırları içinde hakkıyla vazifesinin üstlenmiş ve bunu da kendi sınırları içinde hakkıyla yapmış olduğunu iddia ettiğimiz kelâm ilminin büyük alimleri bir bilgi nazariyesi ile eserlerine başlamayı adet edinmişlerdi. İnanç bilgi üzerine bina edilebileceğine gör
5.83 TL. 8.33 TL.
Tükendi
 %  30
Kavram ve Mahiyet Olarak Sünnet ve Bidat
Toplumun bir kesimi, eğitimsizliğin ve dini cehaletin sonucu hurafelere düşerken, bir kesimi de toplumun yapısını pek fazla önemsemeden keskin tavırlar almak suretiyle tekfir etme derecesine varan anlayışlar içinde görülmektedir. Bunun yanında Peygamberin Allah tarafından seçilmiş olmasının gereği olarak bulunan bazı özellikleri reddedilerek beşerilik vasfı öne çıkarılıp, Peygamber ve O`nun sünnetine karşı tavır alan düşünceler ortaya çıkmaktadır. Günümüz insanı bu ikilem arasında gidip gelmektedir. Biz bu
5.83 TL. 8.33 TL.
Tükendi
 %  30
Alaturka Demokrasi Alaturka Laiklik
Laiklik, Din in devlete, devletin de Din e karışmamasını ilke kabul eder. Laikliğin alaturka versiyonunda ise, gerçekten din devlete karışmaz, karışamaz; bunun aksine devlet hem dine karışır, hem de kendisine maaşla bağlı olan Diyanet İşleri Başkanlığı denen kurumuyla da, Din i istediği gibi kontrol eder; din görevlilerini kendisi tayin eder ve Diyanet İşleri Başkanını, laik Devlet Bakanı atar, yani görevlendirir. Teorideki laiklikte, laik olanlar din işlerine, din adamlarının tatbikatlarına, din anlayışlar
4.54 TL. 6.48 TL.
Tükendi
 %  30
Ebu Hanife'nin Hocası Hammad ve Fıkhi Görüşleri
İslâm dünyasının asırlardır büyük bir kesiminin resmi mezhebi olan hanefiliğin ilim silsilesinden, Ebu Hanife`nin hocası Hammad b. Ebi Süleyman, Fıkhı, Sahabe ve tabiunun büyüklerinden alıp kendinden sonraki nesillere, özellikle Ebu Hanife`ye en güzel şekilde aktaran devrinin en büyük fakihlerinden biridir. Halk arasında yaygın olan; fıkhı, Abdullah b. Mes`ud ekti; Alkame biçti; İbrahim harman etti; Hammad öğüttü; Ebu Hanife yoğurup pişirdi sözü mezhep silsilesindeki müctehitleri tanıma ve onların öne
9.72 TL. 13.89 TL.
Tükendi
 %  30
Divan Edebiyatı Üzerine Tartışmalar
Üzerinden bir asrı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, Divan Edebiyatı ile ilgili görüş ve düşünceler, bir türlü aynı noktalarda toplanamıyor. Tersine, en durgun ortamlarda bile söz ona gelip dayanınca azımsanmayacak bir hareketlilik göze çarpıyor. Bütün bir şiir geleneğini ters yüz eden Orhan Veli, âhir ömründe Ben divan şiirini çok beğeniyorum. Divan şiirinden sonra bugüne kadar da Türkiye`de şiir yazılmadığını zannediyorum. diyebildiğine göre, bu edebiyatın neden bu kadar tartışmaya yolaçtığını dikka
11.02 TL. 15.74 TL.
Tükendi
 %  30
İki Yobaz
Öfke saçan yumurta büyüklüğünde gözler. En irisinden patlıcan burun. Çarık ağız. Arasından salyalar sızan kazma dişler. El kadar geniş kulakların ortasından hiddetle bakan ablak bir surat. Başına sarık geçirilmiş, sırtına cübbe giydirilmiş yarı vahşi bir yaratık. Böyle bir acaip yaratığı şimdiye kadar gören olmadı. Ama, bu karikatürün uyandırdığı etkiler, büyük bir şal gibi gerçek yobazlarımızın üstünü örtmeye yaradı. Herkes, şalın üstündeki karikatüre baktı uzun zaman... Kimileri bu karikatürü, her rastlad
5.6 TL. 8 TL.
Tükendi
 %  30
Ehli Sünnet ve Şia'nın Delil Olarak Aldığı Hadisler
Doğuşlarından itibaren bazı i`tikadi mezheplerin, görüşlerini ispat etmek, kendilerine muhalif olanları susturmak üzere hem Kur`ân`a hem de Sünnet`e sarıldıkları, âyet ve hadisleri menfaatleri doğrultusunda yorumlamaya çalıştıkları bir gerçektir. Bunları, te`vile elverişli olmayan hadisleri mevzû olarak nitelendirerek, kendi maksatları doğrultusunda birçok hadis uydurdukları da bilinen bir husustur. Bu yüzdendir ki bazı İ`tikadi mezheplerin delil gösterdikleri rivayetlerin çoğu muteber kaynaklarımızda bulun
7.13 TL. 10.19 TL.
Tükendi
 %  30
İslam ve Osmanlı Hukukunda| Kölelik ve Cariyelik
Kuşkusuz ki kölelik, insan haklarına ve ahlaka tamamen aykırı bir düşüncedir. Ama, sanayileşme öncesinde özellikle Batı`da köleliğe, çoğu düşüncedir. Ama, sanayileşme öncesinde özellikle Batı`da köleliğe, çoğu filozoflar da devlet adamları da karşı çıkmıyordu. Batı`daki anti-köleci yaklaşımların temelinde dînî, felsefî ve sosyal etkilerden çok ekonomik sebepler bulunmaktadır. Kaldı ki günümüzde, çoğu devlet kontrolünde olmak üzere, ahlaki düzeyi düşük yerlerde kadınlara yapılan uygulama ile, Bosna`da esir a
10.37 TL. 14.81 TL.
Tükendi
 %  30
İslam ve Osmanlı Anayasa Hukukunda| Yargı Bağımsız
Devletin üç fonksiyonu vardır: Yasama, yürütme ve yargı. Bu araştırma, İslâm-Osmanlı Hukuku`nda yargı fonksiyon ve bağımsızlığını -bildiğimiz kadarıyla ilk kez ele almaktadır. Bu çalışmada on üç asırlık dönemde yargının fonksiyoner ve bağımsız olup olmadığı tetkik edilmiş, şühûdu`l -hal gibi bazı kavramların özellikle günümüz hukuku açısından özgün ve dikkat çekici olduğu müşahade edilmiştir. Osmanlı Devleti, esas itibariyle İslâm Hukuku`nu uygulamıştır. Klasik dönem Osmanlı Hukuku`nda yargının üç ayağı say
10.37 TL. 14.81 TL.
Tükendi
 %  30
İslam Düşüncesinde Allah - Alem İlişkisi
Allah-alem ilişkisi problemi, İslam kelamının olduğu kadar, felsefe ve tasavvufunun da en önemli konusudur. Bütün dinler, hatta bütün felsefi ekoller bu probleme kendilerine göre bir bakış açısı getirmişlerdir. Vahye dayalı dinler, Allah-alem ilişkisine daima insan unsurunu ön plana alarak bakarken, buna karşılık Aristo ve O`nun gibi düşünen filozofların, hem insanı ve hem de Tanrı`nın yaratıcılığını gözardı etmişlerdir. Değişik yönlerden ele alınan bu mesele, kalem ilminde Allah`ın sıfatları açısından ince
10.37 TL. 14.81 TL.
Tükendi
 %  30
Kuğuların Masalı
Bir varmış, bir yokmuş. Allah`ın kulu pek çokmuş; az konuşmak pek hoşmuş. Develer tellal iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini şıngır mıngır sallar iken... Memleketin birinde bir ana, ananın da bir oğlu varmış. İhtiyar kadın kara yazılının biriymiş. Ne hocadan görmüş, ne kocadan...
3.89 TL. 5.56 TL.
 %  30
Türkiye´de Anti Materyalist Felsefe (spiritüalizm); İlk Temsilciler
Bir yerde realist düşüncenin varlığından bahsediliyorsa, orada idealist düşünce de var demektir. Yine bir yerde pozitivist ve materyalist düşüncenin olduğu söyleniyorsa, orada anti pozitivist, anti materyalist düşünce de, yani spritüalist düşünce de var olmalıdır. Çünkü, herşey zıddı ile kaimdir. Pozitivist ve materyalist düşüncelerin Türkiye ye girdiği tezi ortaya konulmuş fakat bunların karşılığı, yani karşıtı olup olmadığı araştırılmamıştır. Bizde, bunu araştırdık ve ortaya koyduk. Ulaştığımız sonuçların
10.37 TL. 14.81 TL.
Tükendi
 %  30
Oryantalistlerin Hz. Peygamber İle İlgili İddialarına Cevaplar
Yaklaşık olarak 1250 yılında Papa`nın emriyle Paris`te bir Arapça kürsüsü kurulmasıyla faaliyete geçmiş olan Oryantalizm, günümüzde kendisine yerli destekçiler de bulmuş durumdadır. Kısaca belirtmek gerekirse, bu gayretleriyle Oryantalizm`in ve yerli destekçilerinin hedefi, Müslüman halkı, onlara milli kimliklerini veren dînî, tarihî ve kültürel değerlerinden koparmaktır. Bu çalışmada, onların Hz. Peygamber ve tebliğleri hakkındaki bazı temelsiz görüş ve iddialarıyla, bunlara verilen cevapları bulacaksınız
11.02 TL. 15.74 TL.
Tükendi
 %  30
İlahi Dinlerde Cennet İnancı; Mukayeseli Bir Araştırma
Dünya hayatından sonra başlayacak olan ahiret hayatı, Cennet ve Cehennem`i içine alan sonsuz bir alemi kaplamaktadır. Allah`a inanan her insan, bu sonsuz hayatı Cennet`te yaşamak ister. İlahi dinler, bağlılarına daima Cehennem`den uzak kalarak, Cennet`e girebilme yollarını göstermiş ve gerekli öğütlerde bulunmuştur. Bu araştırmada, İlahi Dinler`in Cennet hakkındaki inançları ana hatları ile ele alınmış, gerekli yerlerde ve sonuçta karşılaştırmalı bir senteze yer verilmiştir.
6.48 TL. 9.26 TL.
Tükendi
 %  30
Bediüzzaman Said Nursi ve Nurculuk
İlk baskıları da ilgiyle karşılanan bu kitapta; B. Said Nursi nin hayatı ve mücadelesi, aynı konudaki diğer çalışmalardan farklı olarak, yaşadığı dönemlerin özellikleriyle birlikte anlatıyor. Günümüzde tartışma konusu olmaya devam eden çeşitli meseleler hakkında B. Said Nursi nin hangi görüş ve düşüncelere sahip olduğu tespit ediliyor. Tüm eserlerinde yer alan konuların listesi veriliyor. B. Said Nursi ve Nurculuk hakkında farklı çevrelerin görüşleri aktarılıyor. Nur talebelerinin hizmet ve mücadeles
4.2 TL. 6 TL.
Tükendi
Sıralama : Göster :
Toplam 769 kayıt bulunmuştur Gösterilen 740-760 / Aktif Sayfa : 38